• پارسیان صفائیه
  • پارسیان صفائیه
  • پارسیان صفائیه
  • پارسیان صفائیه
  • پارسیان صفائیه

پارسیان صفائیه

  (parsiyan safaiyeh hotel)   
  یزد، خیابان تیمسار فلاحی
  0353- 8260210- 20

نوشتن نظر