• شیرسنگی

شیرسنگی

  (stone lion)   

نوشتن نظر


از یادمانهای تاریخ باستاندر شهر همدان مجسمه شیر سنگی است کهبا ‌طول 2/5 متر و عرض 1/15 متر و ارتفاع بیش از 1/20 متر در انتهای خیابان ۱۲ متری سنگ شیر و در وسط میدان مربع شکلی به همین نام قرار گرفتهاست. این مجسمه سنگی در دوران اشکانیان به همراه مجسمه دیگری به شکل شیر (به همین حالت و ابعاد) بر دو سمت یکی از دروازه‌های شهر نصب بوده و به همین جهت در زمان حمله اعراب به همدان، آن دروازه را «باب الاسد» (دروازه شیر) نام نهادند.

در سال 319 هجری قمری که دیلمیان همدان را به تصرف خود درآوردند، مجسمه شیرها را از بالا به زیر افکندند. مرداویج دیلمی قصد داشت یکی از مجسمه‌ها را به ری منتقل نماید اما چون موفق نشد، یکی از مجسمه‌ها را به طور کامل تخریب کرد و پنجه‌های شیر دیگر را شکست و این مجسمه را که در ابتدا به صورت یک شیر نشسته بود، به شکل کنونی درآورد. این مجسمه آسیب‌دیده سال‌های زیادی بر روی زمین افتاده بود تا این که در این سال 1328 شمسی توسط مهندس سیحون؛ طراح و معمار آرامگاه ابوعلی سینا، بر بالای سکویی در وسط یکی از میدان‌های شهر همدان نصب گردید.

در سال 1330 افرادی به تصور این که درون شکم این شیر سنگی دفینه‌ای نهفته است قسمتی از جلوی سینه آن را شکستند و جدا ساختند که از طریق مقامات انتظامی دستگیر شده و شیر سنگی نیز دوباره ترمیم گشت.

نمایش بیشتر