• معبد شری مانگشی
  • معبد شری مانگشی

معبد شری مانگشی

  (Mangeshi Temple)   

نوشتن نظر


یکی از زیباترین معابد متعلق به لرد سیوا است که یکی از مهم ترین معابد گوا هم محسوب می شود، که سبک معماری گوایی هندویی دارد.

نمایش بیشتر