• آبشار سنگ نو

آبشار سنگ نو

  ایران - مازندران - بهشهر

نوشتن نظر


آبشار سنگ نو در منطقه جنوبی و در 3 کیلومتری جنگل های جنوبی بهشهر قرار دارد و به خاطر فشار آب یک حوض بزرگ سنگی در زیر آبشار درست شده که بدین سبب به آن آبشار سنگ نو می گویند.

مجموعه دیدنی سنگ نو در اعماق جنگل های کوه های پیش کوه جهان مورا در البرز شرقی قرار گرفته و شامل چهار آبشار است که بزرگترین آن حدود 12 متر ارتفاع دارد و پوشش گیاهی بلوط وحشی، انجیلی، ممرز و انواع سرخس به ویژه سرخس عقابی این آبشار را احاطه کرده است.

 رودخانه در اثر فرسایش بستر رسوبی در طول زمان ایجاد شده و آب آن بسیار گواراست.

نمایش بیشتر