• پل ۲۵ آوریل
  • پل ۲۵ آوریل
  • پل ۲۵ آوریل

پل ۲۵ آوریل

  (The Ponte 25 de Abril)   

نوشتن نظر


این پل، پلی بسیار بزرگ بوده که طول آن دو کیلومتر و  دویست و هفتادوهفت مترمی باشد و در صنعت پل سازی از شاه کار های زمان خود محسوب می شود این پل بر روی رودخانه تاگوس قرار دارد در سال ۱۹۶۶ احداث شده است و از طرفی نیز این پل به انقلاب میخک ۱۹۷۴ اشاره می کند.

پل معلق 25 آوریل از جمله جاذبه های دیدنی لیسبون به شمار می آید که پایتخت پرتغال را به شهر آلمادا وصل می نماید.

نمایش بیشتر