• جشنواره آتش بازی شبانه
  • جشنواره آتش بازی شبانه
  • جشنواره آتش بازی شبانه

جشنواره آتش بازی شبانه

  (Bonfire Night)   

نوشتن نظر


جشنواره آتش بازی شبانه: آسمان شب در 5 نوامبر در شهر لندن بسیار متفاوت تر از شب های دیگر است چرا که در این شب به جای تاریکی هزاران هزار وسایل آتش بازی آسمان شهر لندن را روشن می کنند.
 آتش بازی های بزرگ یکی دیگر از دلایل شهرت لندن است پس اگر می توانید برنامه سفر خود را کمی تغییر دهید، حتما به زمان برگزاری این جشنواره نیز توجه داشته باشید.


نمایش بیشتر