• جنگل های رودبارک
  • جنگل های رودبارک
  • جنگل های رودبارک

جنگل های رودبارک

  (Rudbarak)   

نوشتن نظر


جنگل های رودبارک از مناطق سرسبزی است که در شرق کلاردشت و در کنار روخانه "سردآبرود" قرار گرفته است.

این منطقه از دشت های سرسبز و جنگل های پوشیده از درخت تشکیل شده است و شما می توانید در دشت های آن بساط نشستن خود را پهن کرده و سپس در دل جنگل های شیب دار آن کوه نوردی کنید.

برای رسیدن به رودبارک باید از میدان اصلی کلاردشت (حسنکیف) به سمت شرق (به سمت مجل) بروید. پس از عبور از خروجی مجل کم کم سرسبزی های جنگل های رودبارک نمایان می شود.

دقت نمایید روستایی با نام رودبارک نیز در غرب استان مازندران قرار دارد که نباید این جنگل ها را با آن روستا اشتباه بگیرید.

نمایش بیشتر