• چاخوخبیلی

چاخوخبیلی

  (chakhokhbili)   

نوشتن نظر


چاخوخبیلی نوعی تاس کباب است .

چاخوخبیلی با گوشت مرغ درست می شود.

نمایش بیشتر