• رودهای خروشان طالقان
  • رودهای خروشان طالقان

رودهای خروشان طالقان

نوشتن نظر


رودخانه‌های طالقان سهم زیادی در زیبایی طبیعی ایجاد شده در این شهر دارد و از جمله مهم‌ترین منابع آبی سد طالقان هستند.

اورازان رود، دیزان رود، رود گته‌ده، رودخانه اوچان، رودخانه جزینان، رودخانه حسنجون‌، رودخانه خچیره‌، رودخانه خسبان، رودخانه دهدر، رودخانه کرکبود، رودخانه نویز، ناریان رود و رودخانه اصلی شاهرود مهم‌ترین رودخانه‌های خروشان این منطقه هستند.

نمایش بیشتر