به دلیل واقع شدن شهرستان در بخشی از ارتفاعات زاگرس مرکزی ، کوه های بزرگی در شهرستان قرار دارد.

البته عمده ارتفاعات در شمال شهرستان واقع شده است .

این ارتفاعات شامل کوه بزرگ خامی با ارتفاع 3200 متر ، کوه دیل با 2100 متر ، کوه سرخ و کوه پشه کان ، می باشد .

از دامنه ی این کوه ها ، چشمه سارهای فراوانی می جوشد و روستاییان و عشایر منطقه به خصوص در فصل ییلاقی از این کوه ها به عنوان محل کوچ و اسکان بهار و تابستان خود استفاده می کنند .

این کوه ها محل رویش و زیست صدها گونه ی گیاهی و جانوری می باشد که مردم شهرستان از آنان استفاده های گوناگونی می نمایند.


نمایش بیشتر