• پالاتین هیل
  • پالاتین هیل

پالاتین هیل

  (Palatine Hill)   

نوشتن نظر


پالاسیوم یا پالاتیوم یکی از هفت تپه شهر کهن رم بوده است . این تپه پیوند محکمی با افسانه های رومی دارد . بر پایه اسطوره رموس و رومولوس شهر رم توسط رومولوس بر فراز این تپه پی ریخته شد و امپراطوری روم آغاز شد.

از زمان آگوستوس کاخ امپراتوران روم برفراز پالاتیوم ساخته شد. پالاتین هم ریشه با واژگانی اروپایی همانند palace در انگلیسی ، palais در فرانسوی و palazzo در ایتالیایی می باشد و معنای کاخ را می سازند .

جاذبه های تاریخی چون سیرک ماکسیموس ، کلوسئوم و فوروم رومی شواهدی هستند که نشان می دهد تپه از قرن 10 قبل میلادی مسکون بوده است . این تپه با ویرانه های کاخ باستانی و ساختمان های دیگر اشغال شده است.

در انتهای جنوبی آن سیرک ماکسیموس ، بقایای کاخ اسپیتیموس سوروس ، امپراطور روم بین سالهای 193 و211 بعد از میلاد قرار دارد .

در مجاورت کاخ حمام های اسپیتیموس سوروس به چشم می خورد. قصر دومیتیان ، و استادیوم نیز در این تپه باستانی ساخته شده اند . در واقع قلب این تپه قصر دو میتیان است، که بزرگترین قصر رومی ها برای سه قرن بود .


نمایش بیشتر